TVA aferenta minus la inventar 15-01-2012

Intrebare:

In cazul TVA aferent pentru minus de inventar neimputabil, cand intervine exigibilitatea acestuia?
La momentul aprobarii procesului-verbal de inventariere (de exemplu, ianuarie 2012) sau la momentul inregistrarii in contabilitate a minusului de inventar (Decembrie 2011)?

Raspuns:

Potrivit prevederile art. 128 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal , bunurile constatate lipsa din gestiune, cu exceptia celor la care se face referire la alin. (8) lit. a)-c) sunt asimilate livrarilor de bunuri efectuate cu plata.
 
Potrivit art. 155 alin. (2) din acelasi act normativ, persoana inregistrata conform art. 153 trebuie sa autofactureze, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei, fiecare livrare de bunuri sau prestare de servicii catre sine.
 
In acest sens, punctul 70 alin. (1) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal stabileste ca auto-factura pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii catre sine trebuie emisa numai daca operatiunile in cauza sunt taxabile si numai in scopul taxei, fiind obligatorie mentionarea urmatoarelor informatii:
  a) numarul facturii, care va fi un numar secvential acordat in baza uneia sau mai multor serii, care identifica in mod unic o factura;
  b) data emiterii;
  c) numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile, la rubrica furnizor;
  d) pentru situatiile prevazute la 128 alin. (4) lit. a), c) si d) din Codul fiscal , si la prima teza a art. 129 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal , la rubrica cumparator se inscriu informatiile mentionate la lit. c);
  e) numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA ale beneficiarului, la rubrica cumparator, pentru situatiile prevazute la art. 128 alin. (4) lit. b), si a doua teza a art. 129 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal ;
  f) denumirea si descrierea bunurilor livrate sau serviciilor prestate;
  g) valoarea bunurilor sau serviciilor, exclusiv taxa;
  h) cota de taxa aplicabila;
  i) valoarea taxei colectate.
 
Asadar, in cazul bunurilor constatate lipsa din gestiune societatea are obligatia de a colecta TVA aferenta in baza auto-facturii emise in conformitate cu prevederile art. 155 alin. (2) din Codul fiscal si a Normelor metodologice date in aplicarea acestuia. Auto-factura se emite doar in scopul TVA. Conform art. 137 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal , baza de impozitare a TVA o constituie pretul de cumparare al bunurilor respective sau al unor bunuri similare ori, in absenta unor astfel de preturi de cumparare, pretul de cost, stabilit la data livrarii, cu exceptia cazurilor in care bunurile reprezinta active corporale fixe.

In concluzie, autofactura se emite in momentul incheierii inventarierii in luna ianuarie 2012, iar taxa colectata se evidentiaza in decontul de TVA aferent lunii ianuarie 2012. Fiind o consecinta a rezultatelor inventarierii reflectate in situatia financiara anuala aferenta anului 2011, taxa aferenta trebuie sa fie inregistrata in contabilitate in luna decembrie 2011 in TVA neexigibil , iar in luna ianuarie 2012 aceasta se va inregistra in Tva colectata in baza autofacturii .